Ομαδική (εταιρική) και ατομική ασφάλιση υγείας

Ομαδική (εταιρική) και ατομική ασφάλιση υγείας

  Τα ομαδικά συμβόλαια σε μία εταιρεία ή οργανισμό παρέχουν μία βασική ασφάλιση υγείας στους εργαζόμενους και αυξάνουν το αίσθημα αφοσίωσης στην εταιρεία ή οργανισμό.

  Είναι όμως συνήθης η παρεξήγηση ότι μπορούν να υποκαταστήσουν πλήρως την ατομική ασφάλιση. Υπάρχουν δύο κυρίως λόγοι που δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ο ένας είναι ότι στα ομαδικά συμβόλαια τα όρια κάλυψης είναι συνήθως χαμηλά και ο άλλος - ίσως σημαντικότερος ακόμα - είναι ότι  τα ομαδικά συμβόλαια δεν εξασφαλίζουν την διαδοχικόητα της ασφάλισης.

Τι ακριβώς σημαίνει διαδοχικότητα ασφάλισης;

  Όταν η συνεργασία του εργαζόμενου με την εταιρεία ή τον οργανισμό λυθεί ή όταν τα παιδιά που υπάγονται ως εξαρτώμενα μέλη στην ομαδική ασφάλιση ενηλικιωθούν, συνήθως δεν καλύπτονται πλέον από την ομαδική ασφάλιση. Όποια ασθένεια είχε εμφανιστεί όσο ίσχυε η ομαδική ασφάλιση γίνεται αντικείμενο ελέγχου ασφαλισιμότητας σε οποιοδήποτε καινούργιο συμβόλαιο. Αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος ή η οικογένεια του θα περάσουν ερωτηματολόγια υγείας σαν πρωτασφαλισμένοι και μπορεί να εξαιρεθούν από την κάλυψη κάποιας πάθησης που έχουν ή να μην μπορούν να ασφαλιστούν καθόλου όταν θα έχουν την ασφάλιση ανάγκη περισσότερο από ποτέ.

Τότε πιο το όφελος της ομαδικής ασφάλισης, είναι ευλογία ή παγίδα;

  Το ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης έχει μόνο όφελος για τον ασφαλισμένο με την προϋπόθεση ότι θα συμπληρωθεί με ένα ατομικό πρόγραμμα επέκτασης ασφάλισης. Το πρόγραμμα επέκτασης ισχύει παράλληλα με το ομαδικό και είναι αρκετά φθηνό όσο ισχύει η ομαδική ασφάλιση. Το ατομικό πρόγραμμα επέκτασης μπορεί να ταιριάξει με ομαδικό πρόγραμμα οποιασδήποτε άλλης ασφαλιστικής εταιρείας.

  Η ομαδική ασφάλιση καλύπτει μέχρι ένα χαμηλό όριο και το ατομικό πρόγραμμα επέκτασης συμπληρώνει την κάλυψη ως ένα πολύ υψηλότερο όριο.

  Μετά την αποχώρηση από το ομαδικό ασφαλιστήριο (αν ο εργαζόμενος αλλάξει εταιρεία ή όταν βγει στη σύνταξη) το πρόγραμμα επέκτασης εξακολουθεί να ισχύει ως ατομικό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος και η οικογένειά του («εξαρτώμενα μέλη») δεν κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι ή να εξαιρεθούν από καλύψεις.

  Συνεπώς η ομαδική ασφάλιση είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τον ασφαλισμένο, ιδιαίτερα αν προσφέρεται ως δωρεάν παροχή από τον εργοδότη, καθώς βοηθά τον ασφαλισμένο να μειώσει το κόστος της πλήρους ασφάλισής του.


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο